جک صندلی اداری

-

کلاس 2 و 4 با کونیک های مختلف از 10 تا 80 میلی متر.

پوشش پوسته بسته به سفارش مشتری آبکاری کروم-نیکل و یا رنگ های مختلف می باشد.